Browse

顧文宗

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
顧文宗Gu WenzongGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale ?gender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 1
Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 35 - Photographer
暨南影片公司聲片演員唐雪倩女士在六和塔旁戲水時之情形Jinan ying pian gong si sheng pian yan yuan Tang Xueqian nu shi zai liu he ta pang xi shui shi zhi qing xingthe situation of actress Miss Tang Xueqian of Jinan film company playing water by liuhe tower