Browse

Daniels, Bebe

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Daniels, BebeGiven Name (名)Englishpreferred Name
琵琶但尼兒Pipa Danni'erOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
琵琵妲妮兒Pipi Danni'erOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
琵琵丹妮兒Pipi Danni'erOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
琵琶妲妮兒Pipa Danni'erOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Bebe DanielsGiven Name (名)English
琵琵但尼兒Pipi Danni'erOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
姐妮兒Jieni'erOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
妲妮兒Dannie'erOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
琵琶丹妮兒Pipa Danni'erOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
琵琵但妮兒Pipi Danni'erOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
琵琶妲妮爾Pipa Danni'erOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1901-01-141971-03-16female-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 29 | Assignments in ECPO: 7
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 30 - mentioned in article
玲瓏消息Linglong xiao xiLinglong News
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 25, 25 - mentioned in article
琵琵出浴Pipi chu yuBebe (Daniels) getting out of the bath
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 34 - mentioned in article
好萊塢的"肉"Haolaiwu de "rou"Hollywood's "Flesh"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 30 - mentioned in article
你所希望知道的ni suo xi wang zhi dao deWhat you want to know
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 8, page: 30 - mentioned in article
彭里昂戲妻Peng Li'ang xi qiBen Lyon teases his wife
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 31 - mentioned in article
美國電影界的才子佳人Meiguo dian ying jie de cai zi jia renA talented man and a beautiful woman in the American cinema world
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 35 - mentioned in article
兩張異性衝突的新片liang zhang yi xing heng tu de xin pianTwo newly released movies on gender conflict
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 37 - mentioned in article
好萊塢的浴美競賽Haolaiwu de yu mei jing saiSwimming beauty contest in Hollywood
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 35, 36 - mentioned in article
好萊塢幾位電影明星的薪俸Haolaiwu ji wei dian ying ming xing de xin fengThe salary of a few Hollywood movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 44 - mentioned in article
銀壇珍聞yin tan zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 14, page: 45 - mentioned in article
琵琵但尼兒的幸運Pipidanni'er de xing yunThe luck of Bebe Daniels
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 49 - mentioned in article
好萊塢花絮錄Haolaiwu hua xu luTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 51 - mentioned in article
本星期明星日記ben xing qi ming xing ri jidiaries on the lives of stars of this week
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 64, 64 - mentioned in article
老明星一打lao ming xing yi daA Dozen of Old Stars
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 25 - depicted on image
出浴後的琵琵妲妮兒chu yu hou de Pipi Danni'erBebe Daniels after taking a bath
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 25 - mentioned in caption
出浴後的琵琵妲妮兒chu yu hou de Pipi Danni'erBebe Daniels after taking a bath
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 8, page: 30 - depicted on image
一幅彭郎戲妻圖yi fu Peng Lang xi qi tuPicture of young Ben Lyon teasing his wife
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 35 - depicted on image
電影明星琵琵妲妮兒玉影dian ying ming xing Pipi Danni'er yu yingPrecious photograph of movie star Bebe Daniels
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 35 - mentioned in caption
電影明星琵琵妲妮兒玉影dian ying ming xing Pipi Danni'er yu yingPrecious photograph of movie star Bebe Daniels
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 40 - depicted on image
電影明星琵琵妲妮兒最近攝影dian ying ming xin Pipi Danni'er zui jin she yingThe latest photograph of the movie star Bebe Daniels
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 40 - mentioned in caption
電影明星琵琵妲妮兒最近攝影dian ying ming xin Pipi Danni'er zui jin she yingThe latest photograph of the movie star Bebe Daniels
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 36, page: 35 - depicted on image
琵琵妲妮兒的花襪Pipi Danier de hua waBebe Daniel's silk stockings with flower pattern
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 36, page: 35 - mentioned in caption
琵琵妲妮兒的花襪Pipi Danier de hua waBebe Daniel's silk stockings with flower pattern
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 29 - depicted on image
你看范朋克和琵琵妲妮兒在聲片"銀河取月"裡表演的神氣ni kan Fanpengke he Pipi Danier zai sheng pian "yin he qu yue" li biao yan de shen qiLook, the expression of Fairbanks and Bebe Daniels in the sound film "Reaching for the Moon"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 29 - mentioned in caption
你看范朋克和琵琵妲妮兒在聲片"銀河取月"裡表演的神氣ni kan Fanpengke he Pipi Danier zai sheng pian "yin he qu yue" li biao yan de shen qiLook, the expression of Fairbanks and Bebe Daniels in the sound film "Reaching for the Moon"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 48 - depicted on image
可羨慕的影戲界一對情人彭里昂和他的愛妻琵琵丹妮兒近影ke xian mu de ying ju jie yi dui qing ren Pengliang he ta de ai qi Pipi Dannier jin yingRecent photo of the enviable couple Ben Lyon and his beloved wife Bebe Daniels in the film world
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 48 - mentioned in caption
可羨慕的影戲界一對情人彭里昂和他的愛妻琵琵丹妮兒近影ke xian mu de ying ju jie yi dui qing ren Pengliang he ta de ai qi Pipi Dannier jin yingRecent photo of the enviable couple Ben Lyon and his beloved wife Bebe Daniels in the film world