Browse

Francis, Kay

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Francis, KayGiven Name (名)Englishpreferred Name
凱弗蘭錫可Kai FulanxikeOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
金弗蘭雪絲Jin FulanxuesiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
凱茀蘭茜絲Kai FulanqiansiChinese
金勿蘭雪絲Jin WulanxuesiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
開弗蘭錫絲Kai FolanxisiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
凱佛蘭茜Kai FolanqianOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
凱佛蘭西斯Kai FolanxisiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Kay FrancisGiven Name (名)English
凱茀蘭茜斯Kai FulanqiansiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
凯法偷雪Kai FatouxueOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
凱佛蘭西士Kai FolanxishiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
凱佛蘭茜士Kai FolanxishiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
凱佛蘭茜絲Kai FolanqiansiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
凱佛蘭西絲Kai FolanxisiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1905-01-131968-08-26female-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 24 | Assignments in ECPO: 6
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 31 - mentioned in article
明星的新裝ming xing de xin zhuangThe Stars' New Dresses
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 34 - mentioned in article
吻在銀幕上wen zai yin mu shangKisses on the movie screen
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 29 - mentioned in article
明星之居ming xing zhi juThe stars' houses
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 44 - mentioned in article
影片變成廣告ying pian bian cheng guang gaoThe film is turned into advertisement
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 52 - mentioned in article
凱佛蘭茜士的意外收入Kaifolanqianshi de yi wai shou ruAn Accidental Income of Kai Folanqianshi
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 22, page: 47 - mentioned in article
聖林影訊Shenglin ying xunNews about Movies from the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 45 - mentioned in article
電影記者的地位dian ying ji zhe de di weithe status of film journalist
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 29 - depicted on image
[No caption]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 30 - mentioned in caption
開弗蘭錫絲之起居室,一仍舊式,蓋頗舒適也。Kai Fulanxisi zhi qi ju shi, yi reng jiu shi, gai po shu shi yeThe living room of Kay Francis is still in old style because it is rather comfortable
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 30 - depicted on image
凱佛蘭茜坐在他的化妝檯前Kai Folanqian zuo zai ta de hua zhuang tai qianKay Francis sitting at her toilet table
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 30 - mentioned in caption
凱佛蘭茜坐在他的化妝檯前Kai Folanqian zuo zai ta de hua zhuang tai qianKay Francis sitting at her toilet table
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 41 - depicted on image
(右) 海洋輪船中的凱佛蘭西斯(you) hai yang lun chuan zhong de Kai Folanxisi(right) Kay Francis on the ship
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 41 - mentioned in caption
(右) 海洋輪船中的凱佛蘭西斯(you) hai yang lun chuan zhong de Kai Folanxisi(right) Kay Francis on the ship
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 35 - depicted on image
凱佛蘭西斯Kay FrancisKai Folanxisi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 35, 35 - mentioned in caption
凱佛蘭西斯Kay FrancisKai Folanxisi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 29, page: 32, 33 - depicted on image
幾部採取俄國題材的美國新片ji bu cai qu Eguo ti cai de Meiguo xin pian
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 29, page: 32, 33 - mentioned in caption
幾部採取俄國題材的美國新片ji bu cai qu Eguo ti cai de Meiguo xin pian
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 47, page: 79 - depicted on image
凱弗蘭西斯Kai FulanxisiKay Francis
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 47, page: 79, 79 - mentioned in caption
凱弗蘭西斯Kai FulanxisiKay Francis
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 80 - depicted on image
凱茀蘭茜斯Kay Francis (WB)Kai Fulanqiansi Kay Francis (WB)Kay Francis (WB)
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 80, 80 - mentioned in caption
凱茀蘭茜斯Kay Francis (WB)Kai Fulanqiansi Kay Francis (WB)Kay Francis (WB)