Browse

張默君

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
張默君Zhang MojunGiven Name (名)Chinesepreferred Name
張昭漢Zhang ZhaohanGiven Name (名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1884-00-001965-00-00female-


Note
According to some sources Zhang was born in 1883.
Sister of Zhang Xiahun 張俠魂
蘇州大漢報主筆
Daughter of He Chenghui 何承徽 (Yisheng 懿生, 1857-1941)


Authority data
GND, VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 35 | Assignments in ECPO: 10
Article
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 1, page: 101, 102, 103 - Author
ShiPoetry
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 25, 26, 27, 28 - Author
爭約勸告辭(抵制美約演稿)Zheng yue quan gao ci (di zhi Mei yue yan gao)Exhortations on competition and restrictions
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 101, 102 - mentioned in article
上海女界Shanghai nu jieFemale society in Shanghai
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 59 - Author
撫念時艱悲憤不能自已援筆書此以當哭Fu nian shi jian bei fen bu neng zi yi yuan bi shu ci yi dang kuComforting myself when remembering past hardship I cannot take up my pen to write this and so I cry
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 60, 61 - Author
聞粵東某女士創辦一女報命名女鏡喜而有作Wen Yue dong mou nu shi chuang ban yi nu bao ming ming Nujing xi er you zuoComposed upon hearing the happy news that a lady scholar in Guangdong was establishing a woman's journal named Women's M
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 60 - Author
大陸將沉作此自勵兼以勉某某諸同志Da lu jiang chen zuo ci zi li jian yi mian mou mou zhu tong zhiThe mainland is about to sink; I write this to encourage all my comrades to avoid this
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 83 - mentioned in article
上海女界Shanghai nu jieFemale society in Shanghai
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 97, 98 - Author
原情Yuan qingFirst love
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 98 - Author
說愛Shuo aiOn love
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 121, 122 - Author
班昭論Ban Zhao lunDiscussing Ban Zhao
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 110, 111, 112, 113 - mentioned in article
記畢業式Ji bi ye shiremembering the graduation
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 20, page: 139 - Author
附張昭漢女士致本社書Fu Zhang Zhaohan nu shi zhi ben she shuLetter from Ms. Zhang Zhaohan
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 21, page: 129, 130 - Author
自題美人倚馬看劍圖 (是圖為油畫作於四年九月五日)Zi ti mei ren yi ma kan jian tu (shi tu wei you hua zuo yu si nian jiu yue wu ri)Colophon for my own painting "A beauty inspecting a sword while standing besides a horse" (The oil painting was done on September 5, 1915)
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 21, page: 130 - Author
丁巳春江灣觀史天孫女士航空Ding si chun Jiangwan guan Shi Tiansun nu shi hang kongWatching Ms. Shi Tiansun flying [on an airplane] at Jiangwan in the spring of 1917
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 21, page: 130 - Author
白蓮二首Bai lian er shouTwo poems on white lotus
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 21, page: 131 - Author
水仙Shui xianDaffodils
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 21, page: 131 - Author
丁巳仲春偕陳鴻璧呂碧城唐佩蘭諸君探梅鄧尉率賦十三章以誌鴻爪Ding si zhong chun xie Chen Hongbi Lu Bicheng Tang Peilan zhu jun tan Mei Deng wei shuai fu shi san zhang yi zhi hong zhaoThirteen poems to commemorate the visit to [Mount] Dengwei with Chen Hongbi, Lu Bicheng, Tang Peilan in the Spring of 1917 to look at the plum blossoms.
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 21, page: 131 - Author
至司徒廟Zhi Situ miaoVisiting the Situ Temple
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 3, 4 - mentioned in article
張默君為女界力爭姓藉革命Zhang Xianjun wei nu jie li zheng xing ji ge mingRevolution of Zhang Xianjun striving for women's own registered permanent residence
 


Image
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 4, page: 14 - Painter
張默君女史之油畫/ 醒獅圖Zhang Mojun nu shi zhi you hua/ Xing shi tuAn oil painting by Ms. Zhang Mojun / Awakened Lion
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 4, page: 14 - Painter
水靜鷗閒圖Shui jing ou xian tuSeagulls relaxing near the quiet water
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 4, page: 14 - Painter
春江帆影Chunjiang fanyingSails on the river in spring
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 5, page: 9 - depicted on image
蘇州大漢報主筆張昭漢女士Suzhou Dahanbao zhu bi Zhang Zhaohan nu shiChief writer of the Dahanbao in Suzhou, Ms. Zhang Zhaohan
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 5, page: 9 - mentioned in caption
蘇州大漢報主筆張昭漢女士Suzhou Dahanbao zhu bi Zhang Zhaohan nu shiChief writer of the Dahanbao in Suzhou, Ms. Zhang Zhaohan
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 10, page: 20 - depicted on image
張默君君肖影Zhang Mojun jun xiao yingPhoto of Zhang Mojun
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 10, page: 20 - mentioned in caption
張默君君肖影Zhang Mojun jun xiao yingPhoto of Zhang Mojun
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 20, page: 15 - depicted on image
民國五年十月務本女校十五週紀念校友會攝影/ (第一行) 葛靜芳 周德娟 嚴達徵 張杏娟 張安之 雷漱文/ (第二行) 朱世芬 張稚涵 鄧淑珍 王蓮君 王萱 姚孟璆 曾式群 周淑娟 侯佩琛 余競虹 狄智君 劉蓮士 狄秉君 孫慶曾 施開智 沈承瑾 沈有瑤 李廷慧 樓文耀/ (第三行) 周芳貞 王蓮貞 沈和沖 孫多薏 楊達權 楊競學 徐文炳 鍾慧齡 毛體乾 汪師銘 祝蘊玉 沈維敏 劉良璧 孫瑤 吳文英 徐冰文/ (第四行) 洪壽珍 馮漱清 袁希浈 湯兆先 袁希浩 方英 楊錫琳 奚湞 張昭漢 狄敏君 王德祥 俞慶唐 周增圭 徐振坤 王乾齡 孫瑛/ (第五行) 嚴濟寬 姚明佩 吳若安 邊境宏 錢新才 楊季威 彭敏慎 沈庭玉 雷雲裳 孫湘蘅 王銳 沈葆新 Minguo wu nian shi yue Wuben nu xiao shi wu zhou ji nian xiao you hui she ying/ (Di yi hang) Ge Jingfnag Zhou Dejuan Yan Dazheng Zhang Xingjuan Zhang Anzhi Lei Shuwen/ (Di er hang) Zhu Shifen Zhang Zhihan Deng Shuzhen Wang Lianjun Wang Xuan Yao Mengqiu Zeng Shiqun Zhou Shujuan Hou Peichen Yu Jinghong Di Zhijun Liu Lianshi Di Bingjun Sun Qingzeng Shi Kaizhi Shen Chengjin Shen Youyao Li Tinghui Lou Wenyao/ (Di san hang) Zhou Fangzhen Wang Lianzhen Shen Hechong Sun Duoyi Yang Daquan Yang Jingxue Xu Wenbing Zhong Huiling Mao Tiqian Wang Shiming Zhu Yunyu Shen Weimin Liu Liangbi Sun Yao Wu Wenying Xu Bingwen/ (Di si hang) Hong Shouzhen Feng Shuqing Yuan Xizhen Feng Zhaoxian Yuan Xihao Fang Ying Yang Xilin Xi Zhen Zhang Zhaohan Di Minjun Wang Dexiang Yu Qingtang Zhou Zenggui Xu Zhenkun Wang Qianling Sun Ying/ (Di wu hang) Yan Jikuan Yao Mingpei Wu Ruoan Bian Jinghong Qian Xincai Yang Jiwei Peng Minshen Shen Tingyu Lei Yunshang Sun Xiangheng Wang Rui Shen BaoxinPhoto of the Wuben School for Women alumnae at the 15th anniversary of the school in October 1916/ (First row) Ge Jingfnag Zhou Dejuan Yan Dazheng Zhang Xingjuan Zhang Anzhi Lei Shuwen/ (Second row) Zhu Shifen Zhang Zhihan Deng Shuzhen Wang Lianjun Wang Xuan Yao Mengqiu Zeng Shiqun Zhou Shujuan Hou Peichen Yu Jinghong Di Zhijun Liu Lianshi Di Bingjun Sun Qingzeng Shi Kaizhi Shen Chengjin Shen Youyao Li Tinghui Lou Wenyao/ (Third row) Zhou Fangzhen Wang Lianzhen Shen Hechong Sun Duoyi Yang Daquan Yang Jingxue Xu Wenbing Zhong Huiling Mao Tiqian Wang Shiming Zhu Yunyu Shen Weimin Liu Liangbi Sun Yao Wu Wenying Xu Bingwen/ (Foruth row) Hong Shouzhen Feng Shuqing Yuan Xizhen Feng Zhaoxian Yuan Xihao Fang Ying Yang Xilin Xi Zhen Zhang Zhaohan Di Minjun Wang Dexiang Yu Qingtang Zhou Zenggui Xu Zhenkun Wang Qianling Sun Ying/ (Fifth row) Yan Jikuan Yao Mingpei Wu Ruoan Bian Jinghong Qian Xincai Yang Jiwei Peng Minshen Shen Tingyu Lei Yunshang Sun Xiangheng Wang Rui Shen Baoxin
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 20, page: 15 - mentioned in caption
民國五年十月務本女校十五週紀念校友會攝影/ (第一行) 葛靜芳 周德娟 嚴達徵 張杏娟 張安之 雷漱文/ (第二行) 朱世芬 張稚涵 鄧淑珍 王蓮君 王萱 姚孟璆 曾式群 周淑娟 侯佩琛 余競虹 狄智君 劉蓮士 狄秉君 孫慶曾 施開智 沈承瑾 沈有瑤 李廷慧 樓文耀/ (第三行) 周芳貞 王蓮貞 沈和沖 孫多薏 楊達權 楊競學 徐文炳 鍾慧齡 毛體乾 汪師銘 祝蘊玉 沈維敏 劉良璧 孫瑤 吳文英 徐冰文/ (第四行) 洪壽珍 馮漱清 袁希浈 湯兆先 袁希浩 方英 楊錫琳 奚湞 張昭漢 狄敏君 王德祥 俞慶唐 周增圭 徐振坤 王乾齡 孫瑛/ (第五行) 嚴濟寬 姚明佩 吳若安 邊境宏 錢新才 楊季威 彭敏慎 沈庭玉 雷雲裳 孫湘蘅 王銳 沈葆新 Minguo wu nian shi yue Wuben nu xiao shi wu zhou ji nian xiao you hui she ying/ (Di yi hang) Ge Jingfnag Zhou Dejuan Yan Dazheng Zhang Xingjuan Zhang Anzhi Lei Shuwen/ (Di er hang) Zhu Shifen Zhang Zhihan Deng Shuzhen Wang Lianjun Wang Xuan Yao Mengqiu Zeng Shiqun Zhou Shujuan Hou Peichen Yu Jinghong Di Zhijun Liu Lianshi Di Bingjun Sun Qingzeng Shi Kaizhi Shen Chengjin Shen Youyao Li Tinghui Lou Wenyao/ (Di san hang) Zhou Fangzhen Wang Lianzhen Shen Hechong Sun Duoyi Yang Daquan Yang Jingxue Xu Wenbing Zhong Huiling Mao Tiqian Wang Shiming Zhu Yunyu Shen Weimin Liu Liangbi Sun Yao Wu Wenying Xu Bingwen/ (Di si hang) Hong Shouzhen Feng Shuqing Yuan Xizhen Feng Zhaoxian Yuan Xihao Fang Ying Yang Xilin Xi Zhen Zhang Zhaohan Di Minjun Wang Dexiang Yu Qingtang Zhou Zenggui Xu Zhenkun Wang Qianling Sun Ying/ (Di wu hang) Yan Jikuan Yao Mingpei Wu Ruoan Bian Jinghong Qian Xincai Yang Jiwei Peng Minshen Shen Tingyu Lei Yunshang Sun Xiangheng Wang Rui Shen BaoxinPhoto of the Wuben School for Women alumnae at the 15th anniversary of the school in October 1916/ (First row) Ge Jingfnag Zhou Dejuan Yan Dazheng Zhang Xingjuan Zhang Anzhi Lei Shuwen/ (Second row) Zhu Shifen Zhang Zhihan Deng Shuzhen Wang Lianjun Wang Xuan Yao Mengqiu Zeng Shiqun Zhou Shujuan Hou Peichen Yu Jinghong Di Zhijun Liu Lianshi Di Bingjun Sun Qingzeng Shi Kaizhi Shen Chengjin Shen Youyao Li Tinghui Lou Wenyao/ (Third row) Zhou Fangzhen Wang Lianzhen Shen Hechong Sun Duoyi Yang Daquan Yang Jingxue Xu Wenbing Zhong Huiling Mao Tiqian Wang Shiming Zhu Yunyu Shen Weimin Liu Liangbi Sun Yao Wu Wenying Xu Bingwen/ (Foruth row) Hong Shouzhen Feng Shuqing Yuan Xizhen Feng Zhaoxian Yuan Xihao Fang Ying Yang Xilin Xi Zhen Zhang Zhaohan Di Minjun Wang Dexiang Yu Qingtang Zhou Zenggui Xu Zhenkun Wang Qianling Sun Ying/ (Fifth row) Yan Jikuan Yao Mingpei Wu Ruoan Bian Jinghong Qian Xincai Yang Jiwei Peng Minshen Shen Tingyu Lei Yunshang Sun Xiangheng Wang Rui Shen Baoxin
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 32 - depicted on image
二屆高考及格之二位司法官左陳自觀女士中張默君女士右倪光瓊女士er jie gao kao ji ge zhi er wei si fa guan zuo Chen Ziguan nu shi zhong Zhang Mojun nu shi you Ni Guangqiong nu shi  
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 32 - mentioned in caption
二屆高考及格之二位司法官左陳自觀女士中張默君女士右倪光瓊女士er jie gao kao ji ge zhi er wei si fa guan zuo Chen Ziguan nu shi zhong Zhang Mojun nu shi you Ni Guangqiong nu shi  
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 6, page: 19 - depicted on image
首都各界歡迎蔣委員長凱旅回京,圖為張默君女士代表各界以旗贈蔣委員長shou dou ge jie huan ying Jiang wei yuan zhang kai lu hui jing, tu wei Zhang Mojun nu shi dai biao ge jie yi qi zeng Jiang wei yuan zhang 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 6, page: 19 - mentioned in caption
首都各界歡迎蔣委員長凱旅回京,圖為張默君女士代表各界以旗贈蔣委員長shou dou ge jie huan ying Jiang wei yuan zhang kai lu hui jing, tu wei Zhang Mojun nu shi dai biao ge jie yi qi zeng Jiang wei yuan zhang 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 35, page: 32 - depicted on image
首都婦女界歡迎汎太平洋婦女大會出席代表歸國,有(□)者主席張默君,(x)為出席代表高君珊及羅家倫夫人張維楨(○)。Shoudou fu nu jie huan ying fan Taiping yang fu nu da hui chu xi dai biao gui guo, you (□) zhe zhu xi Zhang Mojun, (x) wei chu xi dai biao Gao Junshan ji Luo Jialun fu ren Zhang Weizhen (○).
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 35, page: 32 - mentioned in caption
首都婦女界歡迎汎太平洋婦女大會出席代表歸國,有(□)者主席張默君,(x)為出席代表高君珊及羅家倫夫人張維楨(○)。Shoudou fu nu jie huan ying fan Taiping yang fu nu da hui chu xi dai biao gui guo, you (□) zhe zhu xi Zhang Mojun, (x) wei chu xi dai biao Gao Junshan ji Luo Jialun fu ren Zhang Weizhen (○).
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 41, page: 3 - mentioned in advertisement
預告yu gaoAdvance notice