Browse

Gilbert, John

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Gilbert, JohnGiven Name (名)Englishpreferred Name
約翰吉爾伯Yuehan JierboOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
吉爾勃JierboOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
約翰吉爾勃Yuehan JierboOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
John GilbertGiven Name (名)English

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1897-07-101936-01-10male-


Note
Husband of Ina Claire (s. 吉爾勃之犧牲, Linglong Vol 1, Iss 3 p. 26)


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 17 | Assignments in ECPO: 3
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 26 - mentioned in article
吉爾勃之犧牲Ji'erbo zhi xi sheng(John) Gilbert's sacrifice
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 9, page: 29 - mentioned in article
女子是有危險性的nu zi shi you wei xian xing de Women are more or less dangerous
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 35, 36 - mentioned in article
好萊塢幾位電影明星的薪俸Haolaiwu ji wei dian ying ming xing de xin fengThe salary of a few Hollywood movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 38 - mentioned in article
吉爾勃與嘉寶對於言論界的態度Ji'erbo yu Jiabao dui yu lun jie de tai duGilbert's and Garbo's attitudes towards the media
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 36, 36, 37, 37, 38, 38 - mentioned in article
好萊塢新聞Haolaiwu xin wenHollywood news
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 46 - mentioned in article
女星再嫁nu xing zai jiaA female star getting married again
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 39 - mentioned in article
好萊塢大裁薪hao lai wu da cai xinWidespread pay cuts in Hollywood
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 49, page: 46 - mentioned in article
離婚之愛 - 吉爾勃和克萊離婚以後li hun zhi ai - Ji er bo he Kelaili hun yi houLove of divorce - after John Gilbert and (Ina) Claire got divorced
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 50, 51 - mentioned in article
嘉寶到美國的前後Jiabao dao Meiguo de qian houAs Greta Garbo Went to the US
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 49 - mentioned in article
銀幕珍聞yin mu zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 40 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 5, page: 59, 60, 61 - mentioned in article
幾位明星底迷信ji wei ming xing di mi xinThe superstition of some stars
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 30 - depicted on image
吉爾勃夫婦儷影Ji'erbo fu fu li yingBeautiful photograph of the Gilbert couple
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 30 - mentioned in caption
吉爾勃夫婦儷影Ji'erbo fu fu li yingBeautiful photograph of the Gilbert couple
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 42 - mentioned in article
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 31 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars