Browse

Swanson, Gloria

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Swanson, GloriaGiven Name (名)Englishpreferred Name
史璜遜ShihuangxunOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
司璜遜SihuangxunOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
史璜生ShihuangshengOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
葛洛立史璜生Geluoli ShihuangshengOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Gloria SwansonGiven Name (名)English
史璜逊ShihuangxunOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1899-03-271983-04-04female-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 23 | Assignments in ECPO: 1
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 34 - mentioned in article
編輯者言bian ji zhe yanEditor's note
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 9, page: 34 - mentioned in article
關於司璜遜的空氣guan yu Sihuangxun de kong qiAbout "Swansons's" atmosphere
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 33 - mentioned in article
公使俱樂部之夜gong shi ju le bu zhi yeA night in the Embassy club
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 34 - mentioned in article
西摩XimoSeymour
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 35, 36 - mentioned in article
好萊塢幾位電影明星的薪俸Haolaiwu ji wei dian ying ming xing de xin fengThe salary of a few Hollywood movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 35, 36 - mentioned in article
電影與結婚dian ying yu jie hunFilm and marriage
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 45 - mentioned in article
史璜生得弄瓦之喜Shi Huangsheng de nong wa zhi xiGloria Swanson getting pregnant with a baby girl
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 51 - mentioned in article
你們不會曉得的事情ni men bu hui xiao de de shi qingthings you don't know
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 54 - mentioned in article
本星期明星日記ben xing qi ming xing ri jidiaries on the lives of stars of this week
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 64, 64 - mentioned in article
老明星一打lao ming xing yi daA Dozen of Old Stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 54 - mentioned in article
好萊塢閒話Haolaiwu xian huagossips of Hollywood
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 14, page: 56, 57 - mentioned in article
史璜生將作第四次離婚Shihuangsheng jiang zuo di si ci li hunSwanson will be divorced for the fourth time
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 36 - depicted on image
最近好莱坞舞会中壁克馥及史璜逊晤谈之留影zui jin Haolaiwu wu hui zhong Pikefu ji Shihuangxun wu tan zhi liu yingSouvenir photo of Mary Pickford and Gloria Swanson talking at a recent dancing party in Hollywood
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 36 - mentioned in caption
最近好莱坞舞会中壁克馥及史璜逊晤谈之留影zui jin Haolaiwu wu hui zhong Pikefu ji Shihuangxun wu tan zhi liu yingSouvenir photo of Mary Pickford and Gloria Swanson talking at a recent dancing party in Hollywood
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 12 - mentioned in caption
(一)史璜遜式:本刊現有女子燙髮新樣照片十二種按期刊登.以供愛美之姊妹們作為參考(yi) shi huang xun shi: ben kan xian you nu zi tang fa xin yang zhao pian shi er zhong an qi kan deng. yi gong ai mei zhi jie mei men zuo wei can kao(1) The style of shi huang xun: twelve photos of women's new hair perm styles we currently have. The sisters who share the love of beauty could use them for reference.
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 47 - depicted on image
這兩顆明星右邊的史璜 生和她的丈夫法國公爵 離了婚嫁給一個英國戲子,下邊的康絲登偑耐脫却不久和史璜生的前夫給了婚,這段風流史哄動了好萊塢全世界都知道的,好萊塢的婚姻, 真說不上紀律啊!Zhe liang ke ming xing you bian de Shihuangsheng he ta de zhang fu Faguo gong jue li le hun jia gei yi ge Yingguo xi zi, xia bian de Kangsideng Fengnaituo que bu jiu he Shihuangsheng de qian fu gei le hun, zhe duan feng liu shi hong dong le Haolaiwu quan shi jie dou zhi dao de, Haolaiwu de hun yin, zhen shuo bu shang ji lu a!
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 47 - mentioned in caption
史璜生之侯爵丈夫Shihuangsheng zhi hou jue zhangfu Swanson's marquis husband
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 33 - depicted on image
四次離婚的史璜生將五次結婚了。他的戀愛是波浪式的。si ci li hun de Shihuang sheng jiang wu ci jie hun le 。 ta de lian ai shi po lang shi de 。
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 33 - mentioned in caption
四次離婚的史璜生將五次結婚了。他的戀愛是波浪式的。si ci li hun de Shihuang sheng jiang wu ci jie hun le 。 ta de lian ai shi po lang shi de 。
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 11, page: 46 - depicted on image
史璜生Shi HuangshengGloria Swanson
 


Advertisement
Linglong, Vol: 5, Iss: 28, page: 76 - mentioned in advertisement
影星照片社Yingxing zhao pian sheMovie Stars Photograph House
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 76 - mentioned in advertisement
影星照片社Yingxing zhao pian sheMovie Stars Photograph House