Funü zazhi
Issue
No. 006 (31 May, 1930)
Pages available: 1 - 22 (22 total)
婦女雜誌第十六卷第六號The Ladies' Journal Vol. 16 No. 6
丁光燮-夏晚(三色版)
蔡夫人談月色的肖像
蔡夫人談月色畫的梅花
紹興之勝景
雲南昆明市附近之東塔
四川維關之險峻
雲南省游藝會之戲裝高臺
四川黃龍寺之瀑布