Funü zazhi
Issue
No. 005 (30 April, 1919)
Page: 109 (155 total)

Article
九原可作(續) -

Persons:
(Translator)
法國小仲馬 Fa guo xiao zhong ma (Author)
王慶通 Wang Qingtong (Translator)