Funü zazhi
Issue
No. 008 (31 July, 1929)
Page: 093 (147 total)

Article
瑤臺玉韻 (續前四月號) - Yao yi yu yun (no. 4 continued)

Subject matters: 小說 - fiction,
Language level: Wenyan

Persons:
潭華僊 Tan Huaxian (Author)