Funü zazhi
Issue
No. 004 (31 March, 1919)
Page: 110 (172 total)

Article
貞孝坊記, Record of Zhen Xiaofang

田金楠 Tian Jinnan (Author),

Article
夏母婁太夫人墓志銘, Epigraph for Mrs. Xia Mulou

吳恭亨 Wu Gong Heng (Author),