Funü zazhi
Issue
No. 004 (31 March, 1919)
Page: 109 (172 total)

Article
貞孝坊記, Record of Zhen Xiaofang

田金楠 Tian Jinnan (Author),