Funü zazhi
Issue
No. 004 (01 April, 1928)
Page: 011 (162 total)

Image

觀音 (原田直次耶 繪) / 雪中雞 (渡邊省亭 繪) Guanyin (Yuan tian zhi ci ye painted) / Chicken in snow (Dubian sheng ting painted)