Funü zazhi
Issue
No. 008 (31 July, 1929)
Page: 094 (147 total)

Article
瑤臺玉韻 (續前四月號), Yao yi yu yun (no. 4 continued)

潭華僊 Tan Huaxian (Author),