Funü zazhi
Issue
No. 011 (31 October, 1929)
Page: 095 (174 total)

Article
瑤臺玉韻 (續八月號), Yao yi yu yun (no. 8 continued)

潭華僊 Tan Huaxian (Author),